Cursos ACTIC

Què és l’ACTIC?

L’ACTIC és el certificat que acredita la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

Qualsevol persona de més de 16 anys podrà demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador i, si la supera, obtindrà un certificat-telemàtic-, emès per la Generalitat, que li permetrà acreditar un determinat nivell (bàsic, mitjà o avançat) de competències en tecnologies de la informació i la comunicació. 

Característiques de l’ACTIC
El model d’acreditació es compon de 3 nivells de certificació: 
-Nivell 1: Certificat bàsic. 
-Nivell 2: Certificat mitjà. 
-Nivell 3: Certificat avançat. 

Competències ACTIC:
-C1. Cultura, participació i civisme digital.
-C2. Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
-C3. Navegació i comunicació en el món digital.
-C4. Tractament de la informació escrita.
-C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
-C6. Tractament de la informació numèrica.
-C7. Tractament de les dades.
-C8. Presentació de continguts.

Com s’avalua?
L’avaluació de les diferents competències contingudes en el model ACTIC es realitzarà mitjançant una prova automatitzada que es farà en el centre col·laborador escollit per l’aspirant. La xarxa de centres col·laboradors estarà estesa per tot el territori de Catalunya per facilitar l’accés de la ciutadania a l’ACTIC. La prova consistirà a respondre en un temps concret un conjunt de preguntes de diversos tipus que el sistema determinarà aleatòriament.

Les preguntes tindran un pes en la puntuació final que dependrà de la seva complexitat i dificultat. Per a cadascun dels diferents certificats ACTIC (bàsic, mitjà o avançat), la tipologia de preguntes i el temps disponible serà diferent. Per superar la prova, caldrà que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima. Els exercicis resolts parcialment es puntuaran amb un criteri de proporcionalitat.

El nombre d’activitats i el temps màxim per realitzar la prova, segons els nivells, són:

-Per al nivell 1 (Certificat bàsic): 75 minuts i 40 activitats
-Per al nivell 2 (Certificat mitjà): 100 minuts i 70 activitats

Un cop acabada la prova, el sistema en mostrarà el resultat, que serà “apte” o “no apte”. Si la persona aspirant supera la prova, el sistema ho comunicarà al final de la sessió. A partir d’aquí, la persona podrà descarregar en línia el certificat acreditatiu del nivell de competències en qualsevol moment. Si el resultat és no apte, el sistema li indicarà quines competències ha de reforçar. La persona que no superi la prova d’avaluació no s’hi podrà tornar a presentar fins que no hagi transcorregut un termini mínim d’un mes, comptat des de la data de realització de la prova.

Quan s’aprovi una actualització dels continguts competencials de l’ACTIC, les persones que s’hagin examinat amb anterioritat podran tornar a inscriure’s en una nova prova amb l’objectiu d’obtenir un certificat actualitzat.

Expedició dels certificats
El certificat ACTIC consisteix en un document digital en format PDF signat electrònicament pel Departament de Governació i Administracions Públiques.